Henan Bensen Industry Co.,Ltd

Biz hakda

Henan Bensen Industry Co., Ltd.

Biz hakda

2012-nji ýylda döredilen Henan Bensen Industrial Co., Ltd. awtoulag deri we Awtoulag enjamlary materiallarynda ýöriteleşen öndüriji.

Şanhaýda we Kaifengde iki önümçilik bazasy bilen zawodymyz 20000 inedördül metr meýdany tutýar.Bensen 480-den gowrak işçi işleýär;Iki mikrofiber önümçilik liniýasyndan başga, käbir hünär önümçilik enjamlaryny hem import etdik.Standartlaşdyrylan dolandyryş re modeimini kabul edip, ISO9001 hil gözegçilik ulgamynyň we ISO 14000 daşky gurşaw dolandyryş ulgamynyň şahadatnamalaryny aldyk.Bensen, dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin müşderilere niýetlenen önümler üçin müşderi gymmaty döretmek düşünjesini elmydama durmuşa geçirýär we müşderilere çözgütler we tehniki meseleler bilen yzygiderli üpjün edýär.Goşmaça gözleg we täzelik, kämillik.

Soňky 10 ýyldabensen hemişe "ýaşamak üçin önümleriň hiline, ygtybarlylygyna we ösüş hyzmatlaryna" iş maksatlaryna eýerýär.Size ýokary hilli önümler we ýokary hilli hyzmatlar bermäge borçlanýar.Önüm dizaýnyndan, galyndy ýasamakdan, önüm öndürmekden başlap, önümiň gurnamasyna çenli hünärmen, aýratyn dizaýn dolandyryş toparymyz bar, her tarap we prosesler berk synagdan geçirilýär we gözegçilik edilýär.

Zawod gezelenji

Esasy önümlerimiz şulary öz içine alýar: PUV deri, PU deri, awtoulag oturgyç örtüklerinde, awtoulag içerki, awtoulag gapy paneli we ş.m. giňden ulanylýan Mikrofiber deri. ABŞ, şeýle hem Aziýa ýurtlaryna eksport edildi.Mundan başga-da, abzal deri, Awtoulag oturgyç örtükli deri, Awtoulag polunyň matasy we ş.m. öndürýäris.Sintetiki deri pudagynda öňdebaryjy kompaniýa bolduk.

Işewürlik, degişli döwlet kanunlaryna, BSG talaplaryny dolandyrmagyň kadalaryna we kadalaryna laýyklykda, sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyga, işewürlik perspektiwalaryna işjeň gatnaşyň, indiki gezek işiň gerimini we korporatiw ykdysadyýetiň yzygiderli ösmegini giňelderis , tüýs ýürekden hyzmatdaşlary gözlemek, ak ýürekli hyzmatdaşlyk etmek we umumy ösüşi gözlemek.

Win-win hyzmatdaşlygy ýörelgesine görä, Bensen elmydama ýokary, ýokary hilli materiallar we iň gowy hyzmat berýär we ähli müşderilerimiz bilen ýeke-täk hyzmatdaşlyk üçin işleýär.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň