Henan Bensen Industry Co.,Ltd

Bensen kompaniýasynyň artykmaçlyklary

“Bensen” kompaniýasy köp ýyllaryň dowamynda hiliň üstünde durýar, müşderiler bu maksat bilen ösüşe ünsi jemleýärlerawtoulag içerki bezegi.Bensen soňky 10 ýyllyk önümçilik tejribesini başdan geçirdi we her bir müşderiniň öz awtoulagynyň içerki bezegi üçin amatly gurmak üçin öz zawodymyz we önümçilik ussahanamyz bar.Şol bir wagtyň özünde, iň ösen tehnologiýany we awtoulag mikrofiber deri üçin iň ýokary hilli çig mal ulanýarys.Bensen iň oňat önümleri öndürýär we her daşary ýurtly zehin bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy umyt edýär.Benseni saýlamak üçin ökünmän, siziň saýlamagyňyzdyr.

Bensen kompaniýasynyň artykmaçlyklary:

1. Benseniň öz zawody bar we ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip biler.

2. Derrew eltip bermäge taýyn deriniň uly sanawy bar.

3. 40+ dürli reňkawtoulag mikrofiber deriöz islegiň üçin

4. Bensen önümleri BMW nagyşlary, çukur nagyşlary we ş.m. ýaly dürli nagyşlarda bar, şeýle hem öz islegleriňize görä özleşdirmek mümkin.

5. Hilini barlamak üçin mugt nusgalar berlip bilner.

6. Awtoulag interýerleri baradaky meseleleriňizi çözmek üçin hünärmenler topary.

ftsyhrt

Ben Beniň artykmaçlyklarysönümler:

Mic Mikrofiber deriniň artykmaçlyklary:

Awto mikrofiber deridürli reňkler bar, müşderileriň saýlamagy üçin 40+ reňk bar.Colorokary reňk çaltlygy.ISO 105-X12 usulyny ulanyp, Benseniň awtoulag üçin mikrofiber derisiniň gury sürtülýän reňk tizligi 5-e ýetip biler. Şeýle hem 80N iň ýokary ýyrtyk güýjüne çydap biler.Bensenawtoulag mikrofiber derihakyky deri ýaly dem alýar diýen ýaly.

Güýçli menek garşylygy, arassalamak aňsat.Kofe we ​​şireli tegmilleri çygly kagyz polotensasy bilen aýryp bolýar;gowy eşik garşylygy.Gündelik ulanyş, esasan, hiç hili eşik ýok, hatda metal material sürtülmesi hem ulanylýar, ýöne arassa saklap bilýär, könelişen yz ýok.Bensenderihowanyň gowy geçirijiligini üpjün etmek üçin mikrofiber süetli deri, ýörite gurluş ulanýar;has gowy sürmek tejribesi.Çalt süreniňizde sürüjiniň bedeniniň we oturgyjynyň süýşmeginiň öňüni alyp biler.Reňki PU derisinden has doly we görüş effekti deri bilen deňeşdirilýär.Käbir reňk kombinasiýalarynda görüş effekti PU derisinden has güýçlidir.

PU deri abzallary
PU mata

Car Awtoulag pollarynyň matalarynyň artykmaçlyklary:

1.Küpek zolak gurluşy, içindäki tozan we kir örtüklerine täsirli gözegçilik edip biler, her gün alada etmeli däl, awtoulagyň arassa bolmagy üçin;

2. highokary hilli material, bäş ýyldan gowrak hyzmat möhleti;

3.Her bir model aýak matasynyň maglumatlaryny ölçer, şahsylaşdyrylan, howpsuzlyga howp salmaz;

4.Awtoulag pollarysürüjilik howpsuzlygyna täsir etmeýär, aýak matalarynyň ululygy hakyky awtoulag bilen deňeşdirilýär, debriyaj ýaly möhüm bölekler, çişirilen ululyk edil dogry düzülendir, hiç hili täsir etmez;

5. Reňk hemme taraplaýyn, öz islegiňize laýyk.

awtoulag matalary2
haly-2-1
awtoulag mats6

Car Awtoulag oturgyç ýassygynyň artykmaçlyklary:

Bensen kompaniýasy arassa ösümlik süýümlerini, derä arassa we amatly, bakteriýa garşy we gijilewükli, dem alýan we gowy derleme, anti-statik, derman ýok, göwnüçökgün däl, tegelek däl, ýumşak we tekiz.1,4 mm ýokary çeýeligi daşky gurşawy goramak TPU bir köpükli deri ulanyp, aşaky deri, oturgyç ýassygynyň ýumşak çeýeligi, köýnege çydamly däl, berk berkligi deformasiýa bolmazlygyny üpjün edip biler.Deri çukuryň aşaky dizaýny deriniň dem alşyny ep-esli ýokarlandyrýar.Highokary takyklyk keşdeli tehnologiýany ulanmak (esasanam ýokary derejeli eşiklerde, şlýapalarda we beýleki keşdelerde ulanylýar), adaty keşdeli prosesi senagat taýdan kämilleşdirmek, 16358 tikiş urgylary, üç ölçegli şäher beýik binasynyň kölegesini görkezýär.Awtoulag oturgyjyulag süreniňizde ýadawlygy aýyryp biler, zerur bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

awtoulag oturgyjy 1
awtoulag oturgyjy 2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň