Henan Bensen Industry Co.,Ltd

Sorag-jogap

Mugt nusgalary alyp bilerinmi?

Hawa, 1 howly MUGT MESELE bar, eltip bermek bahasy siz arkaly tölenerdi.Düşünersiňiz diýip umyt edýärin.

Baglanyşykda görkezilen reňk üçin MOQ barmy?

Elýeterli adaty zatlar üçin MOQ ýok, talap edilýän mukdarda sargyt edip bilersiňiz.Custöriteleşdirilen reňk materialy üçin 500 metr MOQ bolar.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adaty bir stocka önümleri töleg gutarandan soň 3 günüň içinde iberilýär.Täze önümçilik üçin 30% goýum alandan soň 15-20 gün.Customöriteleşdirilen reňk üçin 7 günlük laboratoriýa oýny we 20 günlük önümçilik wagty.

Sintetiki deri ýa-da matanyň ömri nähili?

Sintetiki deri üçin ekologiýa taýdan arassa zaýalanýan material we izolýasiýa ýokary temperaturadan we ýokary çyglylykdan uzak durmak ýaly gowy şertlerde 3-5 ýyl dowam edip biler.Mikrofiber deri üçin ömri 10 ýyldan gowrak dowam edip biler.

Katalogyňyzy alyp bilerinmi?

Önümleriň giň görnüşi sebäpli, size laýyklaşdyryp biler ýaly takyk talaplaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Deride logotipimiz ýa-da haýwan dokumasy bolup bilermi?

Elbetde. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga.
Iberilmezden ozal elmydama soňky gözleg.

Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

PVC / PU / Semi PU / Baglanan deri / Mikrofiber deri ösdürmekde, öndürmekde we marketingde ýöriteleşendiris.Güýçli bazar bäsdeşlik bahasyndan başga-da dürli reňkler we moda dizaýnlary bar we häsiýetleri gaty durnukly.

Web sahypaňyzda isleýän setirlerimi we reňklerimi göremok.Munuň bilen näme etmeli?

Nusgalaryňyzy adresimize ibermegiňizi haýyş edýäris, şondan soň size aýratyn subutnama berip bileris.Gözleg we barlag laboratoriýamyz, takyk aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän ýörite önümleri döredip biljek ýokary hünärli himikler, reňk hünärmenleri we önüm öndürmek boýunça tehnikler bilen işleýär.

Şereketiňiziň töleg möhleti näçe?

Täze müşderi üçin töleg möhleti T / T 30% goýum we iberilmezden ozal balans ýa-da L / C bolup durýar. Gowy hyzmatdaşlykda birnäçe sargytlardan soň has gowy töleg möhletini ara alyp maslahatlaşyp bileris.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň