Henan Bensen Industry Co.,Ltd

Gyzyl mikrofiber süýt sintetiki geçi imitasiýa süed awtoulaglary deri

Gysga düşündiriş:

Mikrofiberiň diametri gaty kiçi, şonuň üçin onuň egilme berkligi gaty az, süýüm duýgusy aýratyn ýumşakdyr.


 • Baglanyşyk
 • Twitter
 • youtube (3)
 • Facebook
 • 395_instagram

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Softumşak degmek, kaşaň gurluş.
2. Dürli näzik reňkler bilen güýçli reňk çaltlygy, öçmek aňsat däl.
3. Amatly dem alyş we aňsat arassalamak.
4. Awtoulagyň üçegi, awtoulag oturgyçlary, awtoulag rullary we ş.m. ýaly dürli önümler we ulanyşlar üçin amatly.
5. Gyşda yssy, tomusda salkyn funksiýa bar.
6. Suw esasly önümler, adamyň saglygyna hakyky zyýany ýok.

Reňk çalşygy materiala seredýän burçuňyza ýa-da ugruňyza baglylykda üýtgäp biler, sebäbi materialyň reňk çalşygy meselesi däl-de, üýşmeleň ugry bar.

Gara matalar ak ýa-da açyk reňkli matalar bilen jübütlense, reňk göçüminiň bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Sued mikrofiberden ýasalyp, ýumşak ýüzüne eýe.Uzak wagtlap sürtmek, ýüňüň ýokarlanmagyna ýa-da materialyň ýyrtylmagyna sebäp bolup biler.

Surfaceerüsti üýtgeşik tekiz gurluşy döredýän mikrofiber ýüň.Highokary temperatura zeper ýetirip ýa-da ýakyp biler.

Suratlar

Uxalňyş süýt awtoulag mata 1
Faux Suede awtoulag mata 4
Uxalňyş süýt awtoulag mata 2
Faux Suede awtoulag mata 3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň