Henan Bensen Industry Co.,Ltd

Awtoulaglar üçin gara mikrofiber süed emeli deri paýlaýjylary

Gysga düşündiriş:

Tebigy deriden 30% ýeňil agram, ýeňil agram dizaýn talaplaryna we ýangyç tygşytlylygyna laýyk gelýär.


 • Baglanyşyk
 • Twitter
 • youtube (3)
 • Facebook
 • 395_instagram

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Mikrofiber monofilamentiň egilmek berkligi pes, köp monofilamentleriň gurluşy bilen birleşdirilip, mikrofiber matanyň ajaýyp süýümliligi, ýumşak duýgusy bolar;mikrofiber ulanyp, gaty berk mata emele getirip biler, şeýlelik bilen işleýşi gowulaşar, suw geçirmeýän, ýel geçirmez, çyglylyk geçirijiligi, ýylylyk izolýasiýasy, ýüpek ýaly görnüşli, ýumşak şöhle bilen.

Ordinaryönekeý mata ýa-da deri matalar bilen deňeşdirilende, awtoulag sözbaşy matalarynyň reňki has ýokary, ýokary derejeli wizual duýgydyr.Uxalňyş süetli matanyň matasy gaty näzik we ýumşak degýär, lýuks duýgusyny has aýdyň görkezýär, süet materialynyň çydamlylygyndan başga-da, ýokary sürtülme koeffisiýenti, esasanam oturgyçda ulanmak üçin amatly, gündelik ulanylyşy könelmez we ýyrtmak.Hatda wagtal-wagtal metal material bilen aragatnaşyk henizem täze ýaly ýagty bolýar.Menek garşylygy gaty güýçlidir (eşik bilen kofeni ýa-da suwy ýuwaşlyk bilen süpürip biler), ýangyna garşy öndürijilik tebigy deriden has gowudyr.

Material Poliester + Poliuretan Yzky usullar Trikota ..
Nusga Içine salnan Ini 148 sm
Ulany Rul;Awtoulag içerki panelleri;Awtoulag oturgyçlary;Awtoulag üçegi;Awtoulag gapy panelleri  Aýratynlyk Çeňňege garşy, aşgazana garşy
Gelip çykan ýeri Hytaý Marka ady Bensen deri
MOQ 500 Metr Reňk Custörite reňk
Faceüzü Güýçli aşgazana garşylyk Açar söz Nanofibers
Gaplamak 30 metr / rulon El duýgusy Softumşak, elastik güýç

Sorag-jogap

S: Nusgany nädip almaly we nusganyň gowşurylyş wagty näçe.
J: Mugt nusgalary diňe ekspress tölegini iberip bolýar.Bir hepdäniň içinde size eltip bolar.

S: Harytlaryňyzyň sargytlarynyň iň az mukdary.
J: Aksiýadaky önümler üçin MOQ 10 metr.Custörite reňkler 500 metr

S: Gowşuryp boljak gulak sanawynyň wagty näçe?
J: Aksiýadaky önümler 3 günüň içinde, adaty önümi eltmegiň wagty 15 gün.Bahar dynç alyşy we ş.m. ýaly aýratyn faktorlardan başga.

S: Satuwdan soňky hyzmat hakda.
J: Satuwdan soň her sargyt üçin ajaýyp hyzmaty hödürleýäris, jogapkärçilik çekeris we siziň üçin çözeris.Üç ýyllyk hil kepilligi.

Haryt amaly suraty

Alkantara çalyşmagy 1 (1)
Alkantara çalyşmagy 2 (1)
Alkantara çalyşmagy 3 (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň